Арсенат натрия, бромат кальция, ортоборат алюминия.

Арсенат натрия – Na3AsO4
а) Na2O + As2O5 → Na3AsO4
б) 3NaOH + H3AsO4 → Na3AsO4 + 3H2O

Бромат кальция – Ca(BrO3)2
а) CaO + Br2O5 → Ca(BrO3)2
б) Ca(OH)2 + 2HBrO3 → Ca(BrO3)2 + 2H2O

Ортоборат алюминия – AlBO3
а) Aa2O3 + B2O3 → AlBO3
б) Cd(OH)2 + H2S2O7 → AlBO3 + 2H2O