Запишите формулы следующих солей: а) карбоната калия, сульфида свинца (II), нитрата железа (III); б) хлорида свинца (IV), фосфата магния, нитрата алюминия.

а) K2CO3, PbS, Fe(NO3)3.

б) PbCl4, Mg3(PO4)2, Al(NO3)3.